0
Your Cart

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží či služba objednána, a jsou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva kterou mezi sebou smluvní strany uzavírají. V záležitostech, které nejsou těmito VOP upraveny, se vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), je-li pak smluvní stranou spotřebitel, rovněž zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1. Vymezení pojmů

Prodávající: Web www.alkoholog.cz PROVOZUJE Viktor Gleich DIČ CZ8607260013; IČ 5568471 – zajišťuje prostřednictvím webové stránky WWW.ALKOHOLOG.CZ. propagaci Služeb, prodej Služeb, a zprostředkování prodeje

Kupující: Kupujícím je osoba, která zboží či službu kupuje prostřednictvím webové stránky  www.alkoholog.cz.

Příjemce: Může být Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena.

Poskytovatel:  Je třetí osoba, která poskytuje konkrétní Službu Kupujícímu v případech, kdy Služba není poskytována přímo Prodávajícím

Služba: služba, kterou Kupující zakoupí na www.alkoholog.cz

Zážitkový poukaz: Poukaz opatřený unikátním kódem a datem splatnosti, který Kupujícího, případně třetí osobu, opravňuje k čerpání Služby u Prodávajícího. Způsob a podmínky uplatnění poukazu jsou vždy uvedeny u konkrétního produktu.  

2. Úvodní ustanovení

2.1. Prodávající prostřednictvím svých webových stránek nabízí jednak Služby, které Prodávající nabízí a poskytuje Kupujícímu přímo, jakožto hlavní účastník smluvního vztahu, a dále Služby, ve vztahu ke kterým Prodávající vystupuje jako zprostředkovatel mezi Kupujícím a Poskytovatelem – třetí osobou. Informace o tom, zda poskytovatelem příslušné Služby je Prodávající či Poskytovatel je vždy zřetelným způsobem uvedena u nabídky příslušné Služby.

2.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se  vztahují zejména na smluvní vztahy ohledně poskytování Služeb, ve kterých je Prodávající přímým poskytovatelem příslušné Služby. Pokud není níže uvedeno jinak, tyto všeobecné obchodní podmínky se  nevztahují na smluvní vztahy, ve kterých Prodávající vystupuje pouze jako zprostředkovatel Služby mezi Kupujícím a Poskytovatelem – třetí osobou, resp. uplatní se pouze v přiměřeném rozsahu, přičemž v takovém případě se vždy uplatní zejména obchodní podmínky příslušného Poskytovatele.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího poskytnout Kupujícímu Zážitkový poukaz na základě kterého bude Kupující oprávněn využít službu sjednanou ve smlouvě a závazek Kupujícího zaplatit za poskytnutí tohoto poukazu, Prodávajícímu sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím, doručením potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

3.2. Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy. Odesláním objednávky Kupující mj. stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé, že on nebo osoba, v jejíž prospěch je Služba zakoupena, splňuje požadovaná kritéria (věk, zdravotní stav apod.) a že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí.

3.3. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Uzavřením smluvního vztahu Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k uzavření tohoto vztahu, že splňuje veškeré k tomu zákonem předpokládané podmínky, a že není dána žádná překážka bránící uzavření tohoto vztahu. Kupující prohlašuje, že je rovněž oprávněn k uzavření smluvního vztahu, že splňuje veškeré k tomu zákonem předpokládané podmínky, a že není dána žádná překážka bránící uzavření tohoto vztahu, a to vč. podmínky věku 18 let, pokud je tato podmínka u příslušné Služby vyžadována.

3.5.Smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby (příjemce), stává se účinnou okamžikem, kdy s ní tato třetí osoba projeví souhlas, v případě koupě Služby pak nejpozději její rezervací. Dokud není souhlas projeven, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepře). Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy

3.6. Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář na webových stránkách Prodávajícího obsahující zejména údaje o objednávané Službě a údaje nezbytné k identifikaci Kupujícího, případně Příjemce.

3.7. Zážitkový poukaz je poukázkou, na základě kterého je Kupující oprávněn využít Služby.  Zážitkový poukaz obsahuje jedinečný kód, prostřednictvím kterého Kupující následně rezervuje konkrétní termín poskytnutí Služby.

3.8. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu Zážitkový poukaz dle objednávky nejpozději do 3 dnů ode dne doručení platby ceny dle čl. III těchto obchodních podmínek.

3.9. Zážitkový poukaz obsahuje tyto údaje:

1. kontrolní kód;

2. název zážitku (Služby), pro který platí;

3. dobu platnosti;

4. datum vystavení;

5. informace o zážitku (Službě) – např. lokalitu, počet osob, podmínky poskytnutí zážitku apod.

3.10. Zážitkový poukaz platí zpravidla 12 měsíců od data jeho vystavení, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak, či pokud si Kupující během objednávkového procesu nepřikoupí delší dobu platnosti.

3.11. Zážitkové poukazy bude Kupující moci uplatnit i po skončení doby platnosti, a to pokud Kupující Prodávajícího předem informuje, že chce prodloužit datum platnosti, a to v době před jeho vypršením. Po skončení doby platnosti není možné platnost poukazu prodloužit. Platnost poukazu může být prodloužena nejdéle o 3 měsíce, nejedná-li se o prodloužení z důvodu vyšší moci (v takovém případě bude platnost prodloužena o další nezbytnou dobu).

3.12. Prodávající neodpovídá za nedoručení Zážitkového poukazu Kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení chybných údajů Kupujícím.

3.13. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit případnou nedostupnou službu Zážitkovým poukazem na službu ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.

3.14. Kupující má právo na bezplatnou změnu Zážitkového poukazu bez uvedení důvodu po dobu platnosti Zážitkového poukazu na jinou Službu, přičemž toto právo jsou oprávněni využít pouze jednou, přičemž nesmí mít již domluvený termín čerpání Služby. Výměna se provádí online nebo telefonicky. Pokud nastane touto výměnou nějaký cenový rozdíl, bude tento rozdíl uhrazen na účet Kupujícího nebo Prodávajícího druhou smluvní stranou.

3.15. Pokud Kupujícímu není umožněno čerpat službu z důvodu na straně Prodávajícího a Kupujícímu není nabídnut adekvátní termín na plnění Zážitkového poukazu, je Kupující oprávněn se obrátit na Prodávajícího co v nejkratším čase, nejpozději však do 3 dnů od zjištění této skutečnosti. Prodávající poté vrátí Kupujícímu částku za Zážitkový poukaz nebo poskytne jiný Zážitkový poukaz v dané hodnotě dle výběru Kupujícího. Hodnota nového Zážitkového poukazu může být i v jiné výši. Daný cenový rozdíl se dorovná ve prospěch jedné ze stran. 

3.16. Kupující se dostaví za účelem čerpání Služby ve smluvený termín na dohodnuté místo. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu Zážitkový poukaz, případně další doklady, které jsou nezbytné s ohledem na konkrétní povahu Služby (např. důkaz o zletilosti Kupujícího či Příjemce). V opačném případě nebude Služba čerpána, Kupující nemá nárok na vrácení uhrazené ceny, protože Zážitkový poukaz je považován za vyčerpaný. 

3.17. V případech kdy je příslušná Služba poskytována třetí osobou (Poskytovatelem), vystupuje Prodávající v pozici zprostředkovatele mezi Kupujícím a Prodávajícím, přičemž Prodávající neodpovídá za jakékoli plnění ze strany Prodávajícího. Ustanovení ohledně Zážitkového poukazu vystavovaného Prodávajícím a související ustanovení dle tohoto článku III se v takovém případě nicméně použijí obdobně.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena služby je uvedena na internetových stránkách Prodávajícího www.alkoholog.cz, a to vždy včetně DPH. 

4.2. Kupující může cenu uhradit pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby uvedeny. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady dobírkou hradí Kupující veškeré bankovní poplatky tak, aby Prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží nebo voucher připsána na jeho účet v plné výši. 

4.3. V případě platby bankovním převodem je nutné použít číslo objednávky jako variabilní symbol za účelem urychlení spárovaní plateb.

4.4. V případě bezhotovostní platby se cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Prodávajícího. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit cenu nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.6. V případech kdy je příslušná Služba poskytována třetí osobou (Poskytovatelem) je cena rovněž hrazena na účet Prodávajícího a ustanovení dle tohoto článku IV se  použijí obdobně.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zážitkového poukazu, a to i bez uvedení důvodu. To neplatí v případě, byl-li Zážitkový poukaz již uplatněn u Poskytovatele. Rozhodne-li se Kupující využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy obsahujícím sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena. K odstoupení od smlouvy je Kupující oprávněn využít vzorový formulář, tvořící přílohu této smlouvy. Odstoupení od smlouvy Kupující oznámí Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@alkoholog.cz.

5.2. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy Kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který Kupující sdělí.

5.3. V případě odstoupení ze strany Kupujícího má Prodávající právo na náhradu případných prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením Zážitkového poukazu. 

5.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zrušení poskytování Služby Prodávajícím nebo v případě objektivní nemožnosti poskytnutí Služby za domluvených podmínek (např. ukončení spolupráce s Poskytovatelem či porušení povinností na straně Poskytovatele). Pokud k tomu dojde, Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje o tom Kupujícího. V takovém případě má Kupující právo vybrat si z nabídky Prodávajícího jinou Službu, nebo má právo na vrácení ceny, pokud byla cena uhrazena. V případě, že si Kupující vybere Službu, jejíž cena převyšuje cenu původní Služby, je Kupující povinen případný rozdíl ceny doplatit. Pokud si Kupující vybere Službu, jejíž cena je nižší než cena původní Služby, je Prodávající povinen případný přeplatek ceny Kupujícímu vrátit.

6. Odpovědnost za vady a reklamace

6.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Služby poskytované Prodávajícím budou poskytnuty v kvalitě a množství sjednaném mezi Prodávajícím a Kupujícím a v souladu s právními předpisy. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za Služby poskytované Poskytovatelem.

6.2. Ohledně způsobu vyřizování reklamací a uplatňování nároků z vadného plnění Prodávající odkazuje na reklamační řád, který tvoří součást těchto všeobecných obchodních podmínek.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Odesláním objednávky z příslušného formuláře potvrzuje Kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů. 

Správcem osobních údajů je Prodávající: provozovatel webu www.alkoholog.cz 

7.2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7.3. Prodávající zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

7.4. Osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebuje Prodávající k plnění smlouvy (např. zaslání poukazu na Službu, k rezervaci Služby atd.) 

7.5. Zpracování osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy je možné pouze v případě, že s tímto Kupující vysloví oddělený souhlas – např. za účelem zasílání newsletterů (zpracování e-mailové adresy), zpracování souborů „cookies“ za účelem personalizace webových stránek, sdílení příspěvků na sociálních sítích či jiné marketingové účely. 

7.6. Osobní údaje Kupujících Prodávající archivuje po dobu běhu promlčecích lhůt souvisejících s právy a povinnostmi dle smlouvy a v souladu s jeho zákonnými povinnostmi.

7.7. Prodávající přijal veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, aby ochránila osobní údaje proti zneužití, poškození nebo zničení. 

7.8. V případech, kdy poskytovatelem Služeb je třetí osoba (Poskytovatel), je nezbytné, aby kontaktní údaje Kupujícího byly poskytnuty jednotlivým Poskytovatelům Služeb.

7.9. V případě potřeby je Kupující oprávněn kontaktovat Prodávajícího jako správce osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy info@alkoholog.cz Na této adrese lze Prodávajícího kontaktovat také ohledně odmítnutí či odvolání již udělených souhlasů ohledně zpracování osobních údajů.

8. Doplňující podmínky

8.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@alkoholog.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § § 1765 odst. 2 NOZ. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

8.7. Všechna práva k webu www.alkoholog.cza veškerý materiál (např. voucher na Službu) včetně webové stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží www.alkoholog.cz  Je zakázáno je jakkoliv kopírovat, upravovat nebo jinak používat bez souhlasu www.alkoholog.cz

8.8. Prodávající není registrovaným distributorem lihu a prodávaný líh, pokud je jeho servírování předmětem Zážitkového poukazu či součástí poskytovaných služeb dle smlouvy, je určen výhradně pro konečnou spotřebu, nikoliv k dalšímu přeprodání či prodeji do gastronomického provozu.

8.9. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu nebo v důsledku užití stránky www.alkoholog.cz v rozporu s jeho určením.

8.10. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou bude obsahovat mezinárodní prvek, platí, že se také řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravená v uzavřené smlouvě a v těchto podmínkách se řídí občanským zákoníkem.

8.11. Prodávající je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky průběžně doplňovat či upravovat.

Příloha – Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: www.alkoholog.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. […………………..] 

Datum uzavření smlouvy: […………………..] 

Datum doručení Zážitkového poukazu: […………………..] 

Jméno a příjmení spotřebitele: […………………..] 

Adresa spotřebitele: […………………..] 

Číslo bankovního účtu spotřebitele: […………………..] 

Datum: […………………..] 

Podpis spotřebitele