0
Your Cart

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tento reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek webu www.alkoholog.cz. Pojmy použité v tomto reklamačním řádu odpovídají definicím uvedeným ve všeobecných obchodních podmínkách.
 1. Veškeré reklamace, resp. reklamační řád, se řídí aktuální právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Tento reklamační řád se  vztahuje pouze na smluvní vztahy ohledně poskytování Služeb, ve kterých je Prodávající přímým poskytovatelem příslušné Služby. Tento reklamační řád se  nevztahuje na smluvní vztahy, ve kterých Prodávající vystupuje pouze jako zprostředkovatel Služby mezi Kupujícím a Poskytovatelem – třetí osobou, v takovém případě se vždy uplatní reklamační podmínky příslušného Poskytovatele..
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@alkoholog.cz Současně s oznámením reklamace, resp. uplatnění práv z vadného plnění, je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu své kontaktní údaje, identifikaci poskytnuté Služby (zejm. sdělením čísla Zážitkového poukazu), konkrétní identifikaci a prokázání vad poskytnutého plnění a požadavek na způsob vyřízení své žádosti. 
 1. Kupující je v případě poskytnutí vadného plnění oprávněn požadovat:
 1. odstranění vady poskytnuté Služby, pokud je to možné,
 2. přiměřenou slevu z ceny Služby,
 3. dodání nové či chybějící Služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 4. vrácení zaplacené ceny Služby.
 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, nebo Prodávající reklamaci v řádné lhůtě jiným způsobem nevyřídí, může Kupující od smlouvy odstoupit.
 1. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. O důvodnosti a způsobu vyřízení reklamace rozhoduje Prodávající. Pro případ zamítnutí reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová forma).
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 1. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nové Služby.
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedených v tomto reklamačního řádu. 
 1. V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je Kupující oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán České obchodní inspekce, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy o dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.